Referat fra Generalforsamlingen 2023

Referat fra Generalforsamling Helmklit Grundejerforening,

Ndr. Fjand

Torsdag den 18. maj 2023 kl. 10.00 - i Fjand Gårdbutik

 

 

Dagsorden og referat iflg. vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent

      Anne Lise Jensen

 2. Formandens beretning v/Helle Præsius Busk (da Torben Hamann er stoppet)

      Beretningen kan læses her.

      Taget til efterretning

 3. Fremlæggelse af regnskab v/Helle Præsius Busk

      Regnskabet kan læses her.

      Taget til efterretning

 4. Fastsættelse af årskontingent

      Årskontingentet foreslås uændret.

      Godkendt.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

      På valg er:  Ole Lund Jensen (205), suppleant for Torben Hamann, genopstiller ikke

                         Annie Kirk Juul (327), genopstiller

                         Charlotte Bay (tidligere 216), genopstiller ikke pga. fraflytning

      Valgt er:     Annie Kirk Juul (327)

                        Gitte Højberg Jensen (205)

                        John Corell Nilsson (367)

 6. Valg af suppleanter (for 1 år)

      På valg er:  Margit Knudsen (213), genopstiller ikke

                         Vakant

      Valgt er:     Jens Jacob Faurbye (362)

                        Kim Christensen (307)

 7. Valg af 2 bilagskontrollanter

      På valg er:  Ingelise Toft Pedersen (368), genopstiller

                         Holger Andersen (267), genopstiller

      Genvalg af begge.

 8. Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter

      På valg er:  Birgitte Fjerbæk (341)

                         Kaj Andreasen (350)

      Genvalg af begge.

 9. Behandling af indkomne forslag

     (Indkomne forslag skal sendes til formand@helmklitgf.dk senest 8 dage før generalforsamlingen)

     Ingen forslag er indkommet.

 10. Orientering fra Legepladsudvalget v/Flemming Skarregaard (321)

      Flemming har heldigvis, på trods af sidste års udmelding på generalforsamlingen, været aktivt
      medlem af Legepladsudvalget i hele perioden, tak for det!
 
     
Se regnskabet her - og legepladsudvalgets beretning her.

      Tiltrædelse af nye vedtægter pr. 2023, læs dem her.

      Nyvalg af medlem til Legepladsudvalget: Henrik Ekhard (216)

      Vedtægterne blev tiltrådt.

 11. Eventuelt

      Kontaktoplysninger vedr. etableringen af underforeningen, "Helmklit Grundejerforening,
      Fuglebeskyttelsesområde F38" (for husnr. 362-368 og 375-382, i alt 15 matrikler): John
      Correl Nilsson (367), modtager seddel i postkassen, mail på corellnilsson@gmail.com eller
      opkald/sms på mobil 2381 1614. Helmklit Grundejerforening sender samme info til de
      grundejere, vi har adresser på.

      Spørgsmål vedr. processen omkring affaldsøer: Grundejerforeningen bliver inddraget.

      Dirigenten takkede for god ro og orden

 

     Venlig hilsen
     Bestyrelsen /referent Annie Kirk Juul

  

Vejdag Helmklit Grundejerforening

Torsdag den 18. maj 2023 kl. 14.00 ved opslagstavlen

Vi mødes på fællesarealet ved opslagstavlen kl. 14 og fordeles på forskellige arbejdshold.
Det er en god idé at medbringe arbejdshandsker, grensaks, skovl, trillebør mv., og en trailer eller to
er heller ikke at foragte – det kan vi aftale til generalforsamlingen.
Opgaverne er eksempelvis: Klippe "rynket rose" og grene, som breder sig over de påkrævede
græsrabatter, samle skrald, fylde huller i vejen.
 
Når vi er færdige med arbejdet, så bliver der grillet pølser og serveret drikkevarer på fællesarealet.
 
Vi glæder os til at se jer!