Dagsorden

Helmklit Grundejerforening, Ndr. Fjand

Generalforsamling

Torsdag den 13. maj 2021 kl. 10:00 - i Fjand Gårdbutik

 

 

Dagsorden iflg. vedtægter:

 

 1. Valg af dirigent

 2. Formandens beretning v/Anette Lak Rasmussen

 3. Fremlæggelse af regnskab v/Helle Præsius Busk

     Helle er trådt ind i bestyrelsen ved Lene Pedersens sygdom og død.
     Det skal nævnes, at begge suppleanter takkede nej til kassererposten.
     Se regnskabet her.

 4. Fastsættelse af årskontingent

     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer

      På valg er: Bjarne Jensen                  (265)  modtager ikke genvalg – udtrådte 2020

                         Anette L. Rasmussen      (234)  villig til genvalg

      Bestyrelsen foreslår Charlotte Bay (216), som selv har meldt sig som kandidat.
      Hun har deltaget i alle bestyrelsesmøder siden udsættelsen af sidste generalforsamling,
      uden stemmeret.

 6. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant

      På valg er: Karen Marie R. Jensen     (313)  (genopstiller?)

                        Niels Kjær Olsen               (341)  (genopstiller?) 

 7. Valg af 2 bilagskontrollanter

      På valg er: Helle Præsius Busk          (372)  (genopstiller ikke, da hun er indtrådt i bestyrelsen)

                        Inge-Lise Pedersen          (368)  (genopstiller)

 8. Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter

      På valg er:  Tove Weyhe                      (336)  (genopstiller ikke – solgt huset)

                         Holger Andersen               (267)  (genopstiller)

 9. Behandling af indkomne forslag

     (Husk at indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamling)
     
     Fra bestyrelsen:
     - orientering om plejeplan (Læs planen her)
     - orientering om ordning om fjernelse af kvas

 10. Orientering fra Legepladsudvalget v/Flemming Skarregaard (321)

 11. Eventuelt

 
Vejdag er udsat til senere på året, når vi igen må samles uden restriktioner på antal.

 

     Venlig hilsen
     Bestyrelsen