Referat fra Generalforsamlingen 2022

 

 Helmklit Grundejerforening, Ndr.Fjand

 

Referat fra generalforsamling
Torsdag den 26. maj 2022
i Fjand Gårdbutik 

 

Dagsorden iflg vedtægter:

 1. Valg af dirigent:
  Anne Lise Jensen

 1. Formandens beretning v. Torben Hamann
  Kan læses på hjemmesiden og i opslagstavlen.
  Tillæg til beretningen: Facebook Helmklit Grundejerforening er nu oppe og stå.
  Det er en lukket gruppe, derfor skal der svares på 2 simple spørgsmål.
  Der bliver foreslået 2, kun den ene bliver der forlangt spørgsmål.
  Bruges til ting som vedrører os alle f.eks. tyveri, salg og køb.

 1. Fremlæggelse af regnskab for 2021-2022 v. Helle Præsius Busk
  Ses på hjemmesiden og opslagstavlen.

 1. Fastsættelse af årskontingent
  600 kr. som de sidste par år.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Helle Præsius Busk (372), genopstiller
                    Bente Pilgaard Jensen (325), genopstiller
   
  Begge blev genvalgt

 1. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
  1. suppleant var Torben Hamann som kom ind i bestyrelsen sommer 2021
  2. suppleant, Niels Kjær Olesen (341) ønsker ikke genvalg
  2 nye valgt:
  1.  suppleant, Margit Knudsen (213)
  2.  suppleant, Ole Lund Jensen (205)

 1. Valg af 2 bilagskontrollanter
  På valg er: Inge-Lise Pedersen (368) genvalgt
                    Holger Andersen (267) genvalgt

 1. Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter
  Birgitte Fjerbæk (341) valgt
  Kaj Andreasen (350) valgt

 1. Indkomne forslag
  Ingen

 1. Orientering fra legepladsudvalget v/Flemming Skarregaard
  Beretning og regnskab kan læses på hjemmesiden og tavlen
  Formanden orienterede om nye forslag til vedtægter og nyt kontingent.
  Legepladsudvalget foreslås at bestå af de 4 formænd i de 4 foreninger.
  Flemming ønsker at stoppe, en stor tak for hans indsats.

 1. Evt.
  Intet

 

  Ref: Annie Juul