Legepladsudvalg vedtægter - Forslag til revision (2022)

 

 

Vedtægter for Legepladsudvalget ved Helmklink Havn
 

§1

I/S Helmklink Havn stiller den syd- og vestlige del af matr. nr. 30 h, Sdr. Nissum Mark, Sdr. Nissum, vederlagsfrit til rådighed for drift af en legeplads.

 

§2

Legepladsen drives af et udvalg på 4 medlemmer, hvor grundejerforeningerne på Skindbjergvej, Helmklit, Hagevej og I/S Helmklink Havn hver udpeger et medlem. Udvalget konstituerer sig selv med formand og kasserer. Udvalget kan aftale, at kassereren i en af de fire stiftende foreninger, kan være kasserer i legepladsen, og ekstern tilknyttet udvalget efter behov.

 

§3

Udvalgets opgave er at føre den overordnede drift af legepladsen. Større opgaver og vedligeholdelse samt tilsyn udliciteres. Små forefaldende opgaver håndteres af legepladsudvalgets medlemmer og / eller medlemmer af de respektive grundejerforeninger. Der forventes ca. 2 arbejdsdage årligt, som legepladsudvalget indkalder til.
Udvalget fastsætter et bidrag pr. medlem / interessenter i grundejerforeningerne og Helmklink Havn. Legepladsens kasserer udarbejder et særskilt regnskab. Udvalget udarbejder desuden et budget. Udvalget indstiller budget og regnskab til godkendelse på grundejerforeningernes og Havnens generalforsamlinger. Legepladsudvalget kan disponere frit efter det godkendte budget. Medlemsbidraget skal være indbetalt til legepladsudvalget senest den 1. marts årligt. Legepladsens andel af fællesudgifter til renovation, vand, forsikringer og renholdelse af toiletter er kr. 3.000,- pr. år.

 

§4

Udvalget holder møder efter behov. Minimum to gange årligt. Til disse to møder deltager de respektive formænd for grundejerforeningerne og I/S Helmklink Havn. Det ene møde afholdes i foråret forud for årets generalforsamlinger. Det andet møde afholdes i sensommeren / efteråret. Der laves dagsorden og referat til hvert møde.

  
Se de tidligere vedtægter her.