Referat fra Generalforsamlingen 2021

 

 Helmklit Grundejerforening, Ndr.Fjand

 

Referat fra generalforsamling
Torsdag den 13/5-2021
i Fjand Gårdbutik 

 

Dagsorden iflg vedtægter:

 1. Valg af dirigent:
  afbud, formanden tager den selv.

 1. Formandens beretning v/ Anette Lak Rasmussen

 1. Fremlæggelse af regnskab for 2020 og 2021 v. Helle Præsius Busk
  Helle P. Busk trådt ind som kasserer forår 2020, begge suppleanter takkede nej.

 1. Fastsættelse af årskontingent
  Samme som i 2019, 600 kr.

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg er: Bjarne Jensen (265) modtager ikke genvalg, udtrådt 2020
                    Anette L. Rasmussen (234) villig til genvalg
   
  Anette Rasmussen genvalgt
  Bestyrelsen foreslår Helle Busk (372) som kasserer. Valgt
  Bestyrelsen foreslår Charlotte Bay (216). Valgt

 1. Valg af 1. suppleant og 2. suppleant
  På valg er: Karen Marie R. Jensen (313) Genopstiller ikke
  1.  suppleant Torben Hamann (328)
  2.  suppleant Niels Kjær Olesen (341) Genvalgt

 1. Valg af 2 bilagskontrollanter
  På valg: Helle P. Busk Genopstiller ikke, indtrådt som kasserer
                Inge-Lise Pedersen (368) genopstiller - genvalgt
                Holger Andersen (267) Valgt

 1. Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter
  1.  suppleant Kaj Andreasen (350). Valgt
  2.  suppleant Solveig P. Poulsen (214). Valgt

 1. Stamvejen er igen oppe at vende, mange kører for stærk, kan der gøres andre former for chikane? Flere ting er afprøvet gennem årene, men lidt hjælper det. Vedligeholdelse af stamvejen forsøges efter bedste evne af Ludvig og grundejerne.
  Fra bestyrelsen:
  Orientering om plejeplan. Æ Skovtrold holder sti, græsgange og brede rabatter Forsøge om der er interesse for, at han samler grenaffald/kvas ind 1-2 gange årlig.

 1. Flemming Skarregaard (fra legepladsudvalget)
  Håber at legepladsen bliver helt færdig med bl.a. legetårn til ferien. Legepladsen er blevet godkendt.
  Per Jensen, formand for Skindbjergvej, har søgt lokale forretninger og virksomheder, og han har fået ca 50.000 kr. til legepladsen. Flot.
  Legepladsudvalgets vedtægter skal laves om, kommer senere.

 1. Evt.
  Cykelstiens 2. belægning og striber bliver påført juni 2021.
  Ang. ny udstykning til sommerhuse: resultatet kendes ikke endnu.

 

  Ref: Annie Juul