2020-09-15 Høringssvar vedr. spildevandsplan

 

Læs svaret fra Holstebro Kommune her

 

Høringssvar
 
På det foreliggende grundlag tager grundejerforeningerne i Nr. Fjand kommunens
forslag til kloakering efter 2025 til efterretning. Grundejerne påskønner samtidig den
lange forberedelsestid - ikke mindst af økonomiske grunde.
I høringsperioden har grundejerne stillet en række kritiske spørgsmål, hvoraf
følgende ønskes besvaret af kommunen om nødvendigt i samarbejde med
Vestforsyning.
 
 1. Hvordan vil kommunen sikre, at kloakeringen bliver uden lugtgener jf. de
  periodisk ildelugtende pumpestationer i Vester Husby, hvor der i sin tid blev
  gennemført tryksat kloakering, som nu påtænkes i Nr. Fjand?
   
 2. Vi undrer os over, at den spildevandsplanen ikke indeholder en vurdering af
  transportledningen og renseanlægget i Ulfborg. Derfor følgende spørgsmål:
  Er det eksisterende anlæg dimensioneret til at rumme den efterhånden stærkt
  øgede spildevandsmængde(a) fra sommerhusområdet? - og hvilke økonomiske
  konsekvenser vil etablering af et nyt anlæg i givet fald få for grundejerne?
  a. Fuldt udbygget drejer det sig om spildevand fra ca. 1800 sommerhuse i
  Vester Husby, Nørhede, Nr. Fjand og den påtænkte udbygning ved Klitvej.
   
 3. Bl.a. på baggrund af den aktuelle debat om kommunal udledning af store
  mængder urenset spildevand i Arre Sø og Øresund spørges:
  Hvor meget urenset spildevand har Holstebro kommune udledt i Nissum Fjord
  i 2019? - og hvor meget er udledt fra Ulfborg rensningsanlæg?
  Spørgsmålet skal ses i relation til, at der p.t. ingen afløb er til Nissum Fjord
  med spildevand fra Nr. Fjand , jf. notat af 04-11-2016 fra kommunen.
   
 4. Vi undrer os over den aktuelle påpegning af 300 m's hygiejnezone, som en
  af forudsætningerne for forslaget til kloakering. I flere årtier har vi fra
  vandværket hvert år fået oplyst, at drikkevandet var af højeste kvalitet i følge
  målinger fra akkrediterede laboratorier.
  Derfor følgende spørgsmål:
  Har Holstebro Kommune nogensinde foretaget målinger, der dokumenterer, at
  sommerhusene, der i årtier har ligget indenfor 300 m zonen, har forurenet
  grund- og drikkevand?
 
Svarene på spørgsmålene kunne indholdsmæssigt med fordel indgå i
spildevandsplanens afsnit om kloakering i Nr. Fjand
 
Helmklit Grundejerforening - Anette L. B. Rasmussen
Hagevejs Grundejerforening - Børge Pedersen
Skindbjergvejs Grundejerforening - Per Jensen