Beretning - Legepladsen 2016

 

Beretning Legepladsen 2016.

Vedlagt resultatopgørelse for Legepladsen 2016.
Tilskud fra grundejerforeninger og havn var i 2016 uændret 20 kr. pr. medlem.
Sct. Hans har givet en indtægt på 1.800 kr. og ”Harmonikatræf” et overskud på 226,50 kr.
Af udgifter har vi afholdt 4.995,68 kr. til bl.a. efterfyldning af faldsand og stenmel, maling og ukrudtsbekæmpelse. Som planlagt har vi anskaffet en klatrevæg. Vi har afholdt udgifter i forbindelse med Sct. Hans på knap 2.500 kr. hvilket medfører et underskud på knap 700 kr. I et samråd med kassereren har vi besluttet i år at opjustere priserne på øl og pølser med henblik på at opnå balance. Toilet og forsikring er et tilskud til Havnen i.h.t. vedtægtens bestemmelser. Til gode beløbet er opstået i forbindelse med en kontooverflytning.

Legepladsudvalget finder ikke p.t. anledning til at opgradere legepladsen med yderligere forlystelser. Der vil således i det kommende år kun blive tale om almindelig vedligeholdelse. En gennemgang af legepladsen har medført, at vi skal have malet en del. Der er også råd i et par stolper, som skal skiftes ud. Der bliver også tale om den almindelige vedligeholdelse af faldsand og stenmel samt ukrudtsbekæmpelse. Og så har vippedyret mistet sin ”jordforbindelse”. Det overrasker mig ikke, det medleverede fundament var alt for klejn. Det skal nu indstøbes i beton. Der er ikke konstateret nævneværdigt slid på bespændinger, kæder, tovværk m.m.

Såfremt der ikke opstår uventede udgifter i 2017, vil vi ved årsskiftet have oparbejdet en likvid beholdning, der svarer til to års kontingentindbetaling. Det er hvad Legepladsudvalget i henhold til vedtægterne må råde over. 2018 forventes derfor at blive kontingentfri.

2016 var året, hvor Niels Jørgen Skytte valgte at forlade Legepladsudvalget. Vi siger Niels Jørgen tak for en stor indsats til gavn for legepladsen. Altid parat når der skulle gives en hånd med. En særlig tak for børnekarrusellen, som han skænkede til legepladsen.

Hagevejs Grundejerforening har i stedet udpeget Niels Bo Christensen. Vi ønsker Niels Bo velkommen til arbejdet.

Legepladsudvalget skal således indstille til Grundejerforeningernes og Havnens generalforsamlinger, at beretning for 2016 godkendes, herunder at kontingentet for 2017 fastsættes uændret.

Gunnar Juul Sørensen.