Formandsberetning 2015 - 16

 

Formandens beretning for året 2015 – 2016

 

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Det forløbne år har været stille og rolig, og der har ikke været tunge sager at behandle.

 

  • Opfølgning på udstykningsansøgningen for friareal 30dp

I min beretning sidste år orienterede jeg om en ny udstykningsansøgning fra Jørgen Jensen vedr. friarealet 30dp.

Sagen blev først færdigbehandlet af kommunens tekniske udvalg efter vores generalforsam-ling i 2015, og beslutningen på udvalgsmødet den 26. maj 2015 blev, at kommunen ikke vil arbejde videre med muligheden for udstykning af friarealet gennem udarbejdelse af en lokalplan for området.

 

  • Forpagtningsaftalen med Bjarne og Michael Mikkelsen Kær I/S

Tinglysning af forpagtningsaftalen har været en utrolig lang proces, men den blev endelig afsluttet den 2. september 2015.

Aftalen er jo som bekendt lagt ud på hjemmesiden.

 

  • Spildevandsplaner i sommerhusområdet Nr. Fjand

I det forløbne år har vi ikke hørt noget nyt omkring kommunens spildevandsplan for Helmklit Sommerhusområde, så vi afventer stadig, at kommunen indkalder til møder/høringer, når der foreligger en politisk beslutning.

 

  • Plantevækst ud til vejene

Jeg har fået henvendelse vedr. flere grundejeres tilgroede plantevækst ud til veje og stier.

I denne forbindelse vil jeg pointere, at vedligeholdelsen af vejrabatterne ud for matriklerne påhviler den enkelte grundejer.

Aase og jeg foretog derfor en grundig besigtigelse af alle veje og stier i Helmklit området. Vi konstaterede, at hos ca. 40 grundejere var plantevæksten for tæt på kørebanen, så der blev herefter udarbejdet et notat til opfølgning.

De fleste af disse grundejere har jeg personligt kontaktet pr. telefon, og der har været meget forståelse for problemet. Rigtig mange har allerede fået fældet og tilskåret, så vejene er blevet mere fremkommelige. Tak for det! Hvis der er grundejere, der endnu ikke har fået rettet op på problemet, opfordrer jeg dem til at få det løst snarest muligt.

Dette har således dannet grundlag for, at bestyrelsen har udarbejdet et forslag til ordensfor-skrift for grundejerforeningen vedr. klipning af hække og hegn, som generalforsamlingen skal tage stilling til i dag.

 

  • Vedligeholdelsesplan for 2016

Ud over den almindelige og nødvendige vedligeholdelse af veje, stier og friarealer vil der i år blive iværksat rydning af friarealet ved Helmklit nr. 224 og 225.

 

  • Foreningsvedtægter

Bestyrelsen har revideret foreningens vedtægter og udarbejdet et forslag til vedtægtsæn-dringer, som også er på dagsordenen i dag.

 

  • Hjemmesiden og nyhedsmail

Tage Christensen har meddelt mig, at hans søn Thomas har overtaget administrationen af hjemmesiden. Mange tak til Tage – og til Thomas for jeres fine og frivillige arbejde med hjemmesiden, som rigtig mange benytter ifølge statistikken, og jeg håber, at der fortsat vil være et godt samarbejde med Thomas.

Ud over småændringer på vores hjemmeside er deklarationerne mv. for vores område nu lagt ind under ”Vedtægter mm”, og under ”Links” er der tilføjet links til relevante offentlige love og regler.

Vi er nu oppe på 81 tilmeldte til nyhedsmail. Det er dejligt – men vi vil stadig gerne have mange flere.

 

  • Fartbegrænsning på Nr. Fjandvej

Grundejerforeningerne Skindbjergvej og Helmklit har rettet henvendelse til kommunen med et ønske om fartnedsættelse på Nr. Fjandvej.

Det blev i første omgang afvist af kommunen med den begrundelse, at der ikke var sket ulykker inden for de sidste 5 år, og at der aldring har været foretaget trafiktælling på strækningen. Kommunen tilbød dog en trafiktælling, så den vil blive foretaget til sommer.

 

  • Cykelstigruppen

Gruppen, som jeg er medlem af, har i det forløbne år afholdt møder både med politikere og kommunen vedr. etablering af det sidste stykke cykelsti fra Husby til Fjand, et stykke på ca. 7 km, som vil koste 7 mill. kr. at etablere.

Der er meget forståelse fra politikerne og Holstebro kommunes Trafik- og Parkafdeling, men de har for nuværende ikke kunnet afsætte penge i budgettet til dette projekt.

Vi vil følge, hvad der i fremtiden sker med projektet.

 

  • Farvel og tak

Jeg har besluttet at stoppe som formand og med bestyrelsesarbejdet, da jeg nu er blevet pensionist og har fået nye interesseområder. Bl.a. har vi købt autocamper og vil derfor gerne ud og opleve lidt mere i verden.

Jeg har været glad for bestyrelsesarbejdet i Helmklit Grundejerforening. Det har været interessant, udfordrende og lærerigt og ind imellem også hårdt, men jeg synes, det har været besværet værd.

Forhåbentlig vil I se positivt på min beslutning, også når vi kommer til punktet: Valg til bestyrelsen.

Tak til alle jer, der er mødt frem i dag - og til slut en rigtig stor tak til bestyrelsen for det positive og gode samarbejde i de forgangne år.

Jeg ønsker den kommende bestyrelse held og lykke fremover.

 

Kenn L.M.Hansen       Formand