Referat fra Generalforsamlingen 2016

                                                                                      

           Referat fra Generalforsamlingen den 5. maj 2016

           i multihallen i Sdr. Nissum

 referent: Jette Christensen

Formandeb bød velkommen til Generalforsamlingen

1.

Valg af dirigent                  

  

 Annelise Holst Jensen blev valgt til dirigent.

 Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet

 

2.

Formandens beretning

 

Formanden præsenterede sin beretning (se særskilt bilag).

Formandens beretning vil kunne ses på hjemmesiden og opslagstavlen.

Der var spørgsmål til vedtægtsændringer, men dirigenten henviste til, at dette kom som et særskilt punkt senere.

 

3.

Fremlæggelse af regnskab

 

 

Aase Vad fremlagde regnskabet.

For de der er interesserede i en udspecificering af udgifterne ifm. "rengøring/vedligeholdelse af det grønne område", var der fremlagt bilag til fri afbenyttelse.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

4.

Fastsættelse af årskontingent

 

Bestyrelsen anbefalede at fortsætte med årskontingentforhøjelsen til 600 kr. årligt - som blev vedtaget

på sidste års generalforsamling.

 

5.

Valg af bestyrelsesmedlem-mer

 

Bjarne Jensen blev genvalgt til bestyrelsen

Anette L.B. Rasmussen blev nyvalgt til bestyrelsen

6.

Valg af suppleanter

 

Niels Olsen:                         genvalgt

Lene Pedersen:                   nyvalgt

 

7.

Valg af billagskontrollanter

 

Svend Dam-Christensen:  genvalgt

Inge-Lise Pedersen:           genvalgt

 

8.

Valg af suppleanter til billagskontroll.

 

 

Holger Andersen                genvalgt

Tove Weyhe                        nyvalgt

9.

Legepladsudvalget

 

Legepladsudvalgets beretning- og regnskab fremgik af særskilt notat, som var omdelt. Dette blev godkendt.

 

10.  

Indkomne forslag til bestyrelsen

 

På dette punkt blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer fremlagt.

Da der var enkelte forbehold, blev der afstemning om ændringerne: 23 stemte for, 12 stemte imod.

Derefter drøftede man forslag til ordensforskrifter ifm bestyrelsens forslag til fældning/beskæring af træer langs veje og stier.

Stor debat om dette emne – og forslaget er trukket tilbage. Dog aftaltes det, at de ordensforskrifter/tegninger der allerede er gældende, vil komme på hjemmesiden.

 

11.

Evt

 

På bestyrelsens vegne fik Kenn overrakt et par flasker god vin, som tak for et formidabelt formandsarbejde igennem en årrække.

1. Holger Andersen forespurgte, hvorvidt der er planer om renovering af stikvejene i området, da disse er i en miserabel stand – og hverken gang- eller farbare i vinterhalvåret.

Svar: Undertegnede kunne fortælle, at det er bestyrelsens hensigt, at der fremadrettet foretages en renovering af stikvejene i takt med dét, budgettet tillader.

2. Der var lettere protester mod at udvide vejen det sidste stykke ned mod havnen.

3. Endelig var der forslag om at plante et træ ud for vejbump, således man undgår at biler kører indenom.

 

12.

Næste møde

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag den 10. juni kl 16 –

hos Jette Christensen i 215