Formandsberetning 2014 - 15

 

Formandens beretning for året 2014 – 2015

 

Endnu et år er gået, og året 2014 – 15 har været præget af en mere stille periode, men alligevel med gode resultater.

Jeg vil i det efterfølgende komme nærmere ind på de enkelte områder.

 

 • Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen sidste år med uændrede formands-, kasserer- og sekretærposter og med Bjarne Jensen som nyt bestyrelsesmedlem.

 

 • Vedr. Forpagtningsaftalen

Som det er de fleste her bekendt, indgik Helmklit Grundejerforening i forsommeren 2013 en forpagtningsaftale med Bjarne og Michael Mikkelsen, Kær I/S omkring friarealer, matr.nr. 29m, som ligger i sommerhusområdet.

Det betyder jo, at vi nu har fuld råderet og bestemmelse over friarealerne.

Færdigbehandling af sagen har trukket ud, men i sidste uge fik jeg endelig meddelelse om, at forpagtningsaftalen er blevet tinglyst, og den vil derfor snart kunne læses på hjemmesiden under punktet ”Vedtægter og Aftaler”.

 

 • Vedligeholdelsesplanen

Ved gennemgang af vedligeholdelsesplanen for Helmklit-området besluttede vi i bestyrelsen, at der i 2014 - 2015 udelukkende ville blive udført almindelig og nødvendig vedligeholdelsesarbejde (stamvej, stier), da vi efter to tabte retssager ikke har haft så mange penge til rådighed som tidligere år.

 

 • Etablering af cykel- og gangsti

Hagevej og Helmklit Grundejerforeninger har sammen rettet henvendelse til Bjarne Mikkelsen vedrørende muligheden for etablering af en cykel- og gangsti fra Helmklit sommerhusområde syd, langs hestefennen til Klitvej 18, der fører ned til asfaltvejen (Klitvej) ved Gårdbutikken.

En aftale blev indgået på et møde den 23. marts d.å.

Af notatet om aftalen fremgår det, at cykel- og gangstien må have en bredde på 1,5 – 2 meter, og at de to grundejerforeninger tilsammen 1 gang årligt leverer 5 m grus som supplement til vedligeholdelse af grusvejen fra Klitvej 18 ned til asfaltvejen, Klitvej.

Notatet om aftalen kan ses på hjemmesiden under ”Vedtægter og Aftaler”.

Der vil blive opsat et skilt med ”Cykel- og gangsti” på hjørnet ved hestefennen.

 

 • Legepladsen Helmklink Havn

På bordene ligger beretning og regnskab for Legepladsudvalget.

Som I kan læse, kører det hele jo fint som det skal, og regnskabet ser også fint ud.

Når I godkender min beretning, godkender I således også beretning og regnskab for Legepladsudvalget.

 

 • Spildevandsplaner i sommerhusområdet Nr. Fjand

Holstebro Kommune, Natur og Miljø inviterede de tre grundejerforeninger i Nr. Fjand til et møde den 16. marts d.å. om spildevandsforhold i sommerhusområdet Nr. Fjand.

Formålet med mødet var at informere om den viden, kommunen har om områderne.

Kommunen fremlagde spildevandsplan og spildevandsforholdene i de tre grundejerforeninger med skitser m.m. og orienterede om miljøproblematikkerne i forbindelse med vores afløbsforhold.

Der var en god drøftelse frem og tilbage.

Endvidere orienterede kommunen om beslutningsgrundlag og den videre proces.

Kommunen vil på sigt afholde møder/høringer i sommerhusområderne, når den politiske beslutning foreligger. Der kan gå op til 2 – 3 år, inden kommunen når så langt.

 

 • Grundvandshøjden

Jeg har konstateret, at grundvandshøjden (ses i målerbrøndene) i den sydvestlige del af Helmklit området er faldet betydeligt, så det har haft stor betydning, at der er blevet udskiftet et stykke rør mellem brønd 0 og 1.

 

 • Velkomstfolder og foreningsvedtægter

Vores velkomstfolder er blevet revideret. Et lilleantal hænger på den lille opslagstavle.

Bestyrelsen vil ligeledes gå i gang med at revidere foreningens vedtægter.

 

 • Møde med Holstebro Kommune vedr. ny udstykningsansøgning for friareal 30dp

Grundejerforeningen repræsenteret ved Jette Christensen og undertegnede deltog den 22. april d.å. i et indkaldt møde i Planafdelingen, Holstebro Kommune vedr. en ny udstykningsansøgning fra arkitekt Bo Christensen for friarealet 30dp.

Kommunen ønskede at drøfte ansøgningen med Grundejerforeningens bestyrelse, inden den sendes til politisk behandling i Teknisk Udvalg.

Vi meddelte, at Grundejerforeningens bestyrelse definitivt har afsluttet denne sag, og at kommunen, hvis den vil arbejde videre med sagen, må kontakte ejerne af de 6 sommerhusgrunde, der ligger op til friarealet, matr.nr. 30dp.

 

 • Tyveri af vores skilte

Vi må igen i indeværende år konstatere, at der er sket fjernelse eller tyveri af vores skilte med gangsti.

Det samme er også sket for Hagevej Grundejerforening.

 

 • Tak til bestyrelsen

En stor tak skal lyde til bestyrelsen for det positive og gode samarbejde i det forgangne år.

Jeg håber, det gode samarbejde vil fortsætte i det nye år, så vi fortsat kan opnå gode resultater.

Tak!

Kenn L.M.Hansen       Formand