Referat fra Generalforsamlingen 2015

                                                                                      

       Referat fra Generalforsamlingen  den 14. maj 2015

      I Multihallen i Sdr. Nissum

referant: Jette Christensen

                        Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

1.

 Valg af dirigent                  

  

 Annelise Holst Jensen blev valgt til dirigent.

 Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

2.

Formandens beretning

   

 Formand Kenn Hansen (336) fremlagde sin beretning:

-         Konstituering

-         Forpagtningsaftalen

-         Vedligeholdelsesplanen

-         Etablering af cykel- og gangsti

-         Legepladsen ved Helmklink Havn

-         Spildevandsplaner i sommerhusområdet Nr. Fjand

-         Grundvandshøjde

-         Velkomstfolder og foreningsvedtægter

-         Møde med Holstebro kommune vedr. ny udstykningsansøgning for friareal 30dp

-         Tyveri af vore skilte

-         Tak til bestyrelsen

 Vedr. emnet: spildevandsplaner - blev der på et spørgsmål  

orienteret om, at kommunen har lavet en oversigt over området.

Formandens beretning blev godkendt – og kan ses i den fulde længde på hjemmesiden.

3.

Fremlæggelse af regnskab

 

 

Aase Vad fremlagde regnskabet.

Svend Dam-Christensen undrede sig over udgiften til græsslåning og forespurgte, om der var indhentet tilbud. Svaret dertil er: Nej

Jobbet til vedligeholdelse af området har været opslået flere steder, og vi fik kun et enkelt tilbud.

Holger Andersen foreslog at de enkelte udgifter hertil fremover udspecificeres.

Tage Christensen ønsker at regnskabet fremover udsendes forud for Generalforsamlingen.

 

Ad 3.

 

 

Diverse ønsker er taget til efterretning, og vil blive drøftet i bestyrelsen.

 

4.

Fastsættelse af årskontingent

 

På bestyrelsens vegne stiller formanden forslag om, at årskontingent hæves med kr.100 årligt.

Tage Christensen kræver skriftlig afstemning om dette forslag:

28 stemte: JA – 10 stemte: NEJ – 1 stemte: blank

Kontingentforhøjelsen blev hermed vedtaget.

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

 

Aase Vad Andersen :          genvalgt

Bente Pilgaard Jensen:      genvalgt

Jette Christensen:               genvalgt

6.

valg af suppleanter

 

Kurt Bonne Pedersen :      genvalgt 

Niels Olsen:                         genvalgt

7.

valg af billagskontrollanter

 

Svend Dam-Christensen:  genvalgt

Inge-Lise Pedersen:           genvalgt

8.

Valg af suppleanter for billagskontroll.

 

Annette L. B. Rasmussen: genvalgt

Holger Andersen:               genvalgt

9.

Indkomne forslag til bestyrelsen

 

Intet til dette punkt

10.

EVT.

 

 

  • Der ønskes OPRÅB fra bestyrelsen ifm benyttelse af ”hundeposer”, og hvordan disse håndteres.

Aase Vad orienterer om, at man på hjemmesiden ”hold Danmark ren. dk”, kan bestille klistermærker, som kan sættes på skraldespanden.

Der blev endvidere foreslået, om Grundejerforeningen ikke kunne lave en samlet bestilling.

 

  • Der blev spurgt om, hvor de kommende vindmøller skal placeres. Formanden svarede, at de ikke kommer til at ligge i nærheden af vores sommerhusområde.

 

  • Formanden og Bente Pilgaard deltog i et møde den 13. maj med ”Cykelsti-gruppen” under Sdr. Nissum Borger- og Idrætsforening om manglende cykelsti fra Bjerghuse/Fjand – Husby. Formanden orienterede om det løbende og det kommende arbejde i gruppen.

 

  • Gunnar Juul Sørensen udtrykte tilfredshed med bestyrelsens arbejde.

 

Formanden takkede for et godt møde, og sluttede med et ”på gensyn kl 14 til vejdag”.

 

 

 

 Næste møde:

 

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig – og ser ud som hidtil.

 

Lørdag den 19. september kl 10 hos Bente Pilgaard