Beretning - Legepladsen 2013

 

Legepladsen Helmklink.

 

Beretning 2013.

 

Efter et turbulent år i 2012 var 2013 året hvor legepladsen skulle vise sit værd. Og forventningerne er fuldt ud blevet indfriet. Legepladsen er blevet flittig benyttet, og mange har rost den til sKyerne. Legepladsen må sige at være et stort aktiv for området.

 

Der har ikke i årets løb været udskiftninger i Legeplads udvalget, som består af.
For Helmklink Havn: Else Sig, kasserer.
For Helmklit Grundejerforening: Gunnar Juul Sørensen.
For Hagevej Grundejerforening: Niels Jørgen Skytte.
For Skindbjergvej Grundejerforening: Per Jensen.

 

På sidste års generalforsamlinger blev besluttet, at bruge overskuddet på 12.000 kr. til et vippedyr, et vippebræt og et nyt håndbold mål. Det blev anskaffet og monteret i det tidlige forår, og er siden blevet flittig benyttet.

 

Legeplads ud valg et har gennemgået legepladsen for at sikre, at den fortsat kan leve op til de sikkerhedsmæssige krav. Der blev konstateret enkelte mangler og en smule slitage hist og pist. Det vil snarest blive udbedret.

 

På et formandsmøde den 30. marts 2014 blev regnskabet gennemgået og vil blive forelagt generalforsamlingerne med anbefaling. Det anbefales endvidere, at der anskaffes et kolbøttestativ. Legepladsudvalgets kontante beholdning på 7.000 kr. og provenuet fra medlemsbidragene på 10.000 er tilstrækkelig til at gennemføre de nævnte vedligeholdelsesarbejder og anskaffelse af kolbøttestativet. På den baggrund indstiller formandskabet et uændret medlemsbidrag på 20,00 kr. for 2014.

 

Set. Hans arrangementet vil bliv afholdt som sædvanlig med uændrede priser og samme aktører m.m. Det traditionsrige harmonikatræf sørger Jan og Else for.

 

Der var kommet afslag fra Trykfonden om anskaffelse af en hjertestarter. Det er taget til efterretning, og formandskabet foretager sig ikke videre i den anledning.

 

Gunnar Juul Sørensen
referent.