Formandsberetning 2013 - 14

 

 

Helmklit Grundejerforening                                                                                                     21.5.2014


Formandens beretning for året 2013 – 14

 

Året 2013 – 14 har været et turbulent år med spændende og tidskrævende projekter, såvel over- som underjordisk.

Vi har haft medvind – vi har haft modvind, men alt i alt har vi opnået mange gode resultater, som hele Grundejerforeningen har glæde af.

Jeg vil i det efterfølgende komme nærmere ind på de enkelte sager.

 

  • Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen sidste år med uændrede formands-, kasserer- og sekretærposter og med Bente Pilgaard som nyt bestyrelsesmedlem.

 

  • Afvandingsproblem i sommerhusområdet i Helmklit i efteråret

De afvandingsproblemer, vi har haft i den sydvestlige del af Helmklit mellem brønd 0 og brønd 1, skulle nu gerne være løst.

Rørføringen blev undersøgt med kamera, og det blev konstateret, at røret var stoppet med trærødder ca. 10 m fra brønd 0. Endvidere viste det sig, at der var et hul i overgangen fra det gamle cementrør til plastrøret. Trærødderne blev fjernet, nyt rørstykke isat m.m., og alt arbejdet blev udført af Ludvig Christensen.

 

  • Forpagtningsaftalen

I forsommeren 2013 indgik Helmklit Grundejerforening en forpagtningsaftale med Bjarne og Michael Mikkelsen, Kær I/S omkring friarealer, matr.nr. 29m, som ligger i sommerhusområdet.

Forpagtningsaftalen blev efterfølgende udarbejdet af vores advokat Ole Laursen.

Udgangspunktet i forhandlingerne har været, at Grundejerforeningen har anlagt en sti på sydsiden fra hestefennen og til og med Helmklit nr. 213, uagtet stien ligger på Bjarne og Michaels mark.

Hvis vi ville beholde denne sti, måtte vi finde en løsning, og Bjarne Mikkelsen foreslog, at vi kunne leje jorden.

Ved gennemgang af alle friarealer på matr. nr. 29m tilhørende Bjarne Mikkelsen, tilbød han endvidere, at Grundejerforeningen kunne leje hele det samlede friareal.

Med hjælp fra en landinspektør blev arealet langs Nr. Fjandvej, friarealerne mellem sommerhusene + arealet på sydsiden fra hestefennen til Nr. Fjandvej opmålt til i alt 1,204 ha = 12.040 m2, hvorefter han udarbejdede et tinglysningsrids over arealet.

Prisen for leje af jorden blev sat til kr. 8.038 for året 2013 med en stigning hvert år på kr. 121. Det svarer til ca. 46 kr. pr. medlem i 2013.

Forpagtningsaftalen og tinglysningsridset fra landinspektøren vil blive tinglyst, hvis Generalforsamlingen godkender aftalen.

 

  • Iværksættelse af vores 5 års vedligeholdelses- og forskønnelsesplan

Forpagtningsaftalen har betydet, at bestyrelsen herefter kunne gå i gang med nogle af de projekter, som vi ønskede at iværksætte ifølge vores 5 års vedligeholdelses- og forskønnelses-plan.

Der er således blevet fældet træer langs stamvejen, rodfræset og plantet 400 nye træer. Der er lavet sti på sydsiden og reetableret grønne områder, bl.a. brakpudsning af fællesareal langs Nr. Fjandvej og træfældning + rodfræsning på tværstien mellem stamvejen og stien på sydsiden.

 

  • Opgaveliste

Bestyrelsen har efter en rundtur i hele Helmklit sommerhusområdet udarbejdet en opgaveliste.

Denne kan ses under referat fra bestyrelsesmødet den 29. marts d.å.

 

  • Stormen ”Bodil”

Den 5. december 2013 havde vi en rigtig kraftig storm, som fik navnet ”Bodil”. Det kom til at gå ud over mange grundejere, der havde store træer på deres grunde. Jeg var selv tilstede dagen efter for at se, hvor omfattende ødelæggelser stormen havde forårsaget.

Heldigvis har grundejerne været hurtige til at få fjernet de mange træer, der var væltede eller knækkede. Det siger vi fra bestyrelsen mange tak for.

 

  • Landsretssagen vedr. friarealerne

Hvis nogen skulle være i tvivl, så drejer denne sag sig om, hvorvidt et areal i Helmklit sommerhusområde, nemlig matr.nr. 30dp, er at betragte som et fællesareal, og om ejeren af arealet (Hilda Pedersen) kan råde over dette, som om der ikke var tale om et fællesareal.

Vores advokat havde i ankestævningen omformuleret sin påstand i forhold til byretssagen således, at hvis Hilda Pedersen ikke kunne anerkende, at hele matr. nr. 30dp er fællesareal, så skulle hun i stedet for anerkende, at de dele af 30dp, der ligger bagved det store areal langs Nr. Fjandvej, er fællesareal.

Retsmødet fandt sted ved Landsretten i Viborg den 27. januar i år, og den 10. februar modtog vi dommen.

Som bekendt tabte vi sagen. End ikke den subsidiære påstand fik vi medhold i. Byretsdommen blev stadfæstet, og det betyder kort sagt,

-          at det ikke fremgår af deklarationen tinglyst den 12. september 1975, at matr.nr. 30a, nu matr.nr. 30dp, er udlagt til et såkaldt fællesareal, og

-          at deklarationen derfor ikke kan stifte en brugsret for Helmklit Grundejerforeningen over for ejeren med ganske vidtrækkende indskrænkninger i dennes ret til at råde over arealet.

Bestyrelsen har herefter konkluderet, at vi fra Grundejerforeningens side har gjort, hvad vi kunne for at få brugs- og råderetten over matr.nr. 30dp.

 

Efterfølgende har bestyrelsen sammen med vores advokat Ole Laursen henvendt sig til Holstebro kommune med en forespørgsel om, hvilke initiativer kommunen vil tage for at tydeliggøre, at arealet lige siden udstykningen i 1975 har været et fællesareal og ikke en del af ejerens landbrugsareal.

Holstebro Kommune, Planafdelingen indkaldte til et møde, der blev afholdt den 23. april. Fra kommunen deltog planchefen og 2 arkitekter, og fra Grundejerfor-

eningen deltog Jette Christensen og undertegnede, Søren Halvor Jensen som repræsentant for de berørte sommerhusejere og endvidere advokat Ole Laursen.

Der blev drøftet forskellige muligheder, bl.a. at de berørte sommerhusejere kunne bede Grundejerforeningen om at iværksætte udarbejdelsen af et nyt lokalplanforslag, der fastslog, hvad der hele tiden har været gældende ret efter kommunens opfattelse. Kommunen ville ikke selv udarbejde lokalplanforslaget og understregede endvidere, at der ikke kunne opnås midler derfra.

Lige efter mødet aftalte vi fra Grundejerforeningen og Søren Halvor Jensen, at vores advokat skulle indhente et tilbud fra en uvildig landinspektør på udarbejdelse af et lokalplanforslag for området.

Det modtagne tilbud fra landinspektøren lød på ca. 42.000 kr.

Bestyrelsen drøftede hele situationen igennem på et bestyrelsesmøde den 19. maj. Ud over udgiften til landinspektøren vil der i givet fald komme udgifter til advokaten + til diverse, og så kan vi alligevel ikke være sikre på, at forslaget vil blive godkendt politisk.

Der var i bestyrelsen fuld enighed om, at sagen kunne blive ”en skrue uden ende”, så konklusionen blev, at sagen fra Grundejerforeningens side lukkes nu.

Bestyrelsen kan ikke forsvare at dække flere udgifter i denne sag, som indtil nu har kostet Grundejerforeningen ca. 107.000 kr. – så det må være nok!

Det må herefter være op til de 6 grundejere med beliggenhed ud til 30dp langs Nr. Fjandvej og med fjordudsigt, om de vil iværksætte udarbejdelsen og bekoste udgiften til et nyt lokalplanforslag.

Der skal dog ikke herske tvivl om, at Grundejerforeningens bestyrelse vil bakke op omkring et sådant initiativ fra de berørte grundejere, hvis de beslutter sig for ovenstående.

 

  • Tak til bestyrelsen

En stor tak skal lyde til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år og for stor tålmodighed.

Jeg håber, det gode samarbejde vil fortsætte i det nye år, der forhåbentlig vil bringe mere ro over bestyrelsesarbejdet.

Tak!

Kenn L.M.Hansen     
Formand