Referat fra Generalforsamlingen 2014

 

 

           Referat fra Generalforsamlingen den 29. maj 2014

                                I Multihallen i Sdr. Nissum

Referent: Jette Christensen

 

  Formanden bød velkommen til generalforsamlingen.

1.

 Valg af dirigent                  

 

Aage Toft (368) blev valgt til dirigent.

Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

2.

Formandens beretning

 

Formand Kenn Hansen (336) fremlagde sin beretning:

-         Konstituering

-         Afvandingsproblemer

-         Forpagtningsaftalen

-         Iværksættelse af 5 årig vedligeholdelsesplan

-         Opgaveliste

-         Stormen BODIL

-         Landsretssagen vedr. friarealer

-         Møde med Holstebro Kommune vedr. ovennævnte

-         Tak til bestyrelsen

Livlig drøftelse ifm. forpagtningsaftalen hvor emnet blev drøftet og forklaret – for og imod aftalen.

Der var i alt 16 kommentarer fra medlemmerne.

Formandens beretning blev godkendt.

Formandens beretning vil kunne ses i den fulde længde på opslagstavle og på hjemmesiden.

3

Afstemning ifm. forpagtningsaftalen

 

JA stemmer = 31

NEJ stemmer = 5

BLANKE stemmer = 3

Forpagtningsaftalen godkendt.

4

Fremlæggelse af regnskab v/Aase Vad (213)

 

Regnskabet fremlægges og godkendes.

5.

Fastsættelse af årskontingent

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 500 årligt.

Dette godkendes.

6.

Valg af bestyrelsesmedlem-mer

 

Kenn Hansen blev genvalgt.

Bjarne Jensen (265) blev nyvalgt.

7.

Valg af suppleanter

 

Kurt Bonne Pedersen (343) blev genvalgt.

Niels Olsen (341) blev nyvalgt.

8.

Valg af billagskontrollanter

 

Svend Dam-Christensen (322) blev genvalgt.

Inge-Lise Pedersen (368) blev genvalgt.

9.

Valg af suppleanter for bilagskontroll.

 

Holger Andersen (267) blev genvalgt.

Anette Rasmussen (234) blev genvalgt.

10.

Orientering fra legepladsudvalget

v/Gunnar Juul Sørensen

 

Gunnar Juul Sørensen (380) orienterede fra legepladsudvalget.

Fortalte bl.a. historien om kolbøttestativets tilblivelse.

11.

Behandling af indkomne forslag

 

Intet til dette punkt.

 

12.

Eventuelt

Formanden overrakte gave til Frode V. Thomsen (218) som tak for hans gode indsats i bestyrelsen.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Formanden sluttede af med at sige tak for en god generalforsamling og tak til Aage Toft Pedersen og
Gunnar Juul Sørensen.