Referat fra generalforsamlingen 2013

 

    Referat fra Generalforsamlingen den 9. maj 2013

    Multihallen i Sdr. Nissum

Referent: Jette Christensen

                          Formanden bød velkommen til generalforsamlingen

1.

 Valg af dirigent                 

    Aage Toft (368) blev valgt til dirigent.

    Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

 

2.

Formandens beretning

     Formand Kenn Hansen (336) fremlagde sin beretning:

-         Konstituering

-         Velkomstfolder til nye sommerhusejere

-         Hjemmesiden og nyhedsmail

-         Vedtægter fra legepladsudvalget

-         Hunde-påbudsskilte

-         Opslagstavlerne

-         Hjertestarter

-         Forhøjet grundvandstand

-         Pasning og pleje af Helmklit området

-         Oprydning og fældning af træer på nordsiden af Helmklit området

-         5 års vedligeholdelses- og forskønnelsesplan for Helmklit området

-         Retssagen vedr. friarealerne

-         Orientering

-         Tak til bestyrelsen

 Beretningen blev godkendt.

Formandens beretning vil kunne ses i den fulde længde på opslagstavle og på hjemmesiden.

 

3

Fremlæggelse af regnskab

Kasserer Aase Vad (213) fremlagde regnskabet for 2012-13.

Ingen kommentarer dertil.

Regnskabet blev godkendt.

4.

Fastsættelse af årskontingent

Bestyrelsen indstillede uændret årskontingent på 500 kr.

Forslaget blev godkendt.

5.

Valg af bestyrelses-medlemmer

Aase Vad og Jette Christensen (215) blev genvalgt.

Bente Pilgaard Jensen (325) blev nyvalgt.

6.

Valg af suppleanter

Kurt Bonne Pedersen (343) blev genvalgt.

Bjarne Jensen (265) blev nyvalgt.

 

7.

Valg af billagskontrollanter

Svend Dam-Christensen (322) blev genvalgt.

Inge-Lise Pedersen (368) blev genvalgt

 

8.

Valg af suppleanter for billagskontroll.

Holger Andersen (267) blev genvalgt.

Anette Rasmussen (234) blev nyvalgt.

9.

Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

10.

Orientering fra legepladsudvalget v/Gunnar Juul Sørensen + godk. af beretning og regnskab

Gunnar Juul Sørensen (380) redegjorde for legepladsudvalget.

Beretningen godkendt.

Efterfølgende blev budgetter gennemgået og godkendt.

Formanden takkede Gunnar Juul Sørensen for hans store indsats i legepladsudvalget.

Endelig blev der stillet spørgsmål til Gunnar Juul Sørensen vedr. hvem der kan bruge huset ved legepladsen/havnen.

Svar: Det er til fri afbenyttelse for alle.

11.

Evt.

Formanden overrakte gave til Inger Sandholm som tak for hendes gode indsats i bestyrelsen.

Gunnar Juul Sørensen foreslog en samordning af medlemslister for de tre grundejerforeninger til brug for vandværket.

Tage Christensen (312) opfordrede til, at endnu flere tilmeldte sig nyhedsmail via hjemmesiden eller direkte til formanden.

 

 

                         Dirigenten afsluttede herefter selve generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
                         Formanden sluttede af med at sige tak for en god generalforsamling og takkede Aage Toft Pedersen for at
                         stille op som dirigent.