Formandsberetning 2012 - 13

 

Helmklit Grundejerforening                                                                                                                                               29.4.2013 

 

 

 Formandens beretning for året 2012 - 13

 

Det forløbne år har været præget af en del bestyrelsesmøder p.g.a. retssagen vedr. friarealerne. Sagen har fyldt meget, og det vil den gøre i nogen tid endnu.

Jeg vil senere i min beretning komme nærmere ind på sagens forløb.

 •  Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen sidste år med uændrede formands-, kasserer- og sekretærposter og med Frode Thomsen som nyt bestyrel-sesmedlem.

 • Velkomstfolder til nye sommerhusejere

Der er lavet en velkomstfolder, som er blevet omdelt til alle sommerhuse.

Bestyrelsen vil bestræbe sig på at byde alle nye sommerhusejere velkomne med denne pjece.

 • Hjemmesiden og nyhedsmail

Vi har nu fået godt gang i vores hjemmeside, og flere har rost den, men der er selvfølgelig altid plads til forbedringer.

På vores nyhedsmailliste er der indtil dato dog kun tilmeldt 38 sommerhusejere.

Vi skal gerne have mange flere med!

På bordet ligger der igen i år nogle gule sedler med anmodning om at tilmelde sig ordningen. Tag en seddel med, hvis du mangler eller ønsker at tilmelde dig!

Samtidig vil jeg sige, at det er vigtigt, I husker at sende besked, hvis jeres mailadresse ændres.

 • Vedtægter fra Legepladsudvalget

Vedtægterne for Legepladsudvalget blev underskrevet af de respektive forenings-

formænd i 2012.

Gunnar Juul Sørensen vil senere give en orientering fra Legepladsudvalget.

 • Hunde-påbudsskilte

Som foreslået på sidste generalforsamling er der nu opsat 3 skilte ved indgangene til Grundejerforeningens område.

Meningen med disse var et håb om at få nogle renere stier og veje i området og at kunne færdes her, uden at være generet af løsgående hunde.

Det er vores indtryk, at det har hjulpet, så skiltene har vel formentlig en præventiv virkning.

Vi ved, at nogen smider deres hundeposer i sommerhusejernes skraldespande rundt omkring. Det håber vi er ok.

 • Opslagstavlerne

Begge opslagstavler er blevet renoveret.

Den lille opslagstavle er den, som alle har adgang til at bruge.

 • Hjertestarter

Der er givet afslag fra Trygfonden på vores ansøgning om en hjertestarter ved Havnen.

Det kan evt. være en mulighed at indkøbe en hjertestarter som en fælles investering for de 3 grundejerforeninger og havnen.

Emnet vil blive taget op på et kommende formandsmøde i Legepladsudvalget.

 • Forhøjet grundvandstand

I sensommeren og efteråret 2012 er der faldet ekstrem meget regn. Det har givet gener med høj vandstand på nogle sommerhusgrunde, hvor vandet ikke har kunnet komme derfra. Grundvandstanden har derfor også været meget høj.

Der blev i år 2000 lavet en rapport om ”Afvandingsproblemer i dele af Helmklit-området”, udarbejdet af Gunnar Juul Sørensen.

Her i forsommeren vil jeg sammen med Gunnar Juul Sørensen og entreprenør Ludvig Christensen besigtige den sidste del af rørføringen, som løber ned på engen. Denne rørføring kan være stoppet.

 • Pasning og pleje af Helmklit området

Der er indgået aftale med Verner Haubjerg fra Husby om pasning og vedligehol-delse af stier og grønne områder i Helmklit. Vi er fra bestyrelsen meget tilfredse med det arbejde, han har leveret.

 • Oprydning og fældning af træer på nordsiden af Helmklit området

Bestyrelse har besluttet, at der skal ryddes op i træerne på nordsiden af Helmklit op imod gårdejer Jens Dahls mark.

Jeg har haft et møde med Jens Dahl vedr. den tiltrængte oprydning og fældning af træer i skellet.

Da der er to rækker træer, vil Jens Dahl gerne bevare den inderste række, ind mod hans mark. Dog må dårlige træer m.v. gerne fældes.

Det er aftalt, at fældningen må foregå fra gårdejerens mark.

Senere vil vi vurdere, om der skal plantes nye træer.

Bestyrelsen har dog besluttet at vente med opgaven, indtil retssagen er afgjort, da stien jo ejes af Hilda Pedersen.

 • 5 års vedligeholdelses- og forskønnelsesplan for Helmklit området

På sidste års generalforsamling præsenterede vi et oplæg til en 5 års vedligeholdel-

ses og forskønnelsesplan for området.

Som følge af retssagens udfald i byretten og den senere anke er denne plan udsat indtil videre.

 • Retssagen vedr. friarealerne

Retsmødet fandt sted i Retten i Holstebro den 27. november 2012, og dommen blev afsagt den 9. januar 2013.

Desværre tabte vi sagen.

Bestyrelsen besluttede herefter at få et møde i stand med vores advokat Ole Laursen med henblik på en drøftelse af sagens videre forløb, herunder om sagen skulle prøves ved Landsretten.

På mødet med Ole Laursen formulerede han, at en evt. anke til Landsretten stadig skal ”gå på”, at Grundejerforeningen får råderet over fællesarealerne / friarealerne i Helmklit området.

Efter dette møde besluttede en enig bestyrelse at anke sagen til Landsretten i Viborg, og ankestævningen blev sendt den 22. januar 2013.

Der kan gå op til et år, regnet fra den 22. januar 2013, inden sagen behandles i Landsretten.

 

Sideløbende med sagen har jeg haft kontakt med gårdejer Bjarne Mikkelsen I/S Kjær vedr. muligheden for en brakpudsning af friarealet ved Nr. Fjandvej, fældning af træer langs stamvejen samt en løsning på problemet med stien på sydsiden.

Det viser sig nemlig, at stien på sydsiden fra hestefennen mod øst ligger på forkert side af skel, altså på Bjarne Mikkelsens mark.

Efterfølgende er der gennem vores advokat blevet aftalt et møde mellem Bjarne Mikkelsen, Ole Laursen og undertegnede til tirsdag den 7. maj.

 • Orientering

-      Støvbinder køres ud i uge 19 eller 20 afhængig af vejret og igen i sensommeren.

Skrabning af stamvejen er unødvendig på nuværende tidspunkt, dog skal bakken ned mod havnen rettes op og skrabes.

-       Grenaffald kan afleveres på Havnens bålplads fra 1. juni og frem til Sankt Hans.

 •  Tak til bestyrelsen

Jeg vil slutte af med at sige tak til bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde i det forgangne år.

Vi har haft travlt, og uanset retssagens udfald vil der bliver noget at tage fat på i det kommende år, så jeg håber, vi fortsætter samarbejdet i samme gode ånd.

Tak!


                                                                                                 Kenn L. M. Hansen

                                                                                                 Formand