Beretning - Legepladsen 2012

 

 

Legepladsen Helm Klink.

 

Beretning 2012


2012 var året hvor det organisatoriske blev sat på plads, og hvor renovering og udvidelse blev gennemført. I foråret blev vedtægten godkendt og underskrevet af formændene for havnen og de tre grundejerforeninger, og de fire parter udpegede hver sin repræsentant i legepladsudvalget.

 

Legepladsudvalget er herefter:
For Helmklink Havn: Else Sig, kasserer.
For Helmklit Grundejerforening: Gunnar Juul Sørensen, formand.
For Hagevej Grundejerforening: Niels Jørgen Skytte.
For Skinbjergvej Grundejerforening: Per Jensen.

 

Renoveringen og udvidelsen blev planlagt i et samarbejde med legepladsinspektør Jan Feldborg fra firmaet Kaj Bech A/S for en udgift på 22.145 kr. Dertil skal lægges en privat donation på 10.000 kr., som blev brugt til anskaffelse af en girafgynge. Indtægtsgrundlaget er tilvejebragt ved indbetaling af det godkendte bidrag på 20 kr. pr. medlem og et engangsbeløb på 5000 kr. fra Hagevejs Grundejerforening. Endvidere har Holstebro Kommune efter ansøgning givet en støtte på 15.000 kr. I øvrigt henvises til vedlagte Resultatopgørelse for Legepkadsen.

 

På dette økonomiske grundlag + en betydelig frivillig indsats, kunne den omfattende renovering og udvidelse gennemføres, godkendes af legepladsinspektøren og tages i brug i påsken 2012. Legepladsen er siden blevet flittigt benyttet, og rost fra mange sider. Ellers skal til regnskabet blot bemærkes, at Sct. Hans arrangementet har givet et pænt overskud. Der tilstræbes, at dette arrangement blot skal hvile i sig selv.  Men et usædvanligt stort fremmøde, - som nok skyldes borgmesterens tilstedeværelse og overrækkelse af gavechecken, gav et stort fremmøde, og dermed en stor ”ølfortjeneste”.

 

Legepladsudvalget indstiller til havnens og de tre grundejerforeningers generalforsamlinger, at medlemsbidraget for 2013 er uændret 20 kr. På udgiftssiden vil der kun blive tale om mindre vedligeholdelse, tilfyldning med stenmel og faldsand og udskiftning af boldmålet.

 

Der ud over indstiller legepladsudvalget til generalforsamlingernes godkendelse, at der anskaffes en balancebom og et vippedyr, som kan finansieres af det opsamlede overskud 2012 på 12.282 kr.

 

Skulle der på de afholdte generalforsamlinger fremkomme særlige ønsker til legepladsens indretning og drift, hører vi gerne nærmere herom.

 

Som sagt har der i årets løb været udvist stor interesse for legepladsen udbygning og drift. For ethvert bidrag, det være sig af økonomisk og/eller praktisk art vil legepladsudvalget gerne sige tak.

 

På legepladsudvalgets vegne

Gunnar Juul Sørensen