Formandsberetning 2011 - 12

 

 

Formandens beretning for året 2011 - 12

 

  1. Sagen vedr. stien på sydsiden forbi hestene ved Slavenskis ejendom

er afsluttet af Kaj Sørensen og Svend Dam-Christensen.
Vejen er tinglyst som privat vej, så vi må konstatere, at vi ikke længere har en sti direkte ned til Fjand Gårdbutik og Klitvej.

  2. Medlemslisten

Da vi ikke længere kan rekvirere en opdateret medlemsliste fra kommunen, har vi p.t. lavet en aftale med Kommunedata om levering af en sådan til ca. 1000 kr. pr. gang. Listen ligger hos formanden.

  3. Hjertestarter

På sidste generalforsamling var emnet omkring en hjertestarter oppe og vende.
Jeg har efterfølgende spurgt de andre foreningsformænd her i området om mulig-heden for en hjertestarter ved Havnen, og svaret var, at der tidligere er blevet søgt herom, men der blev givet afslag med begrundelsen, at befolkningsgrundlaget var for lille.
Jeg har alligevel søgt igen hos TrygFonden, og der vil først komme en afgørelse efter 1. september d.å.
Der findes en hjertestarter i Sdr. Nissum og en i Husby med alarmbetjening.

  4. Hjemmesiden

Vi har fået vores egen hjemmeside www.helmklitgf.dk op at stå, og den kører fint.
Der vil løbende komme forbedringer, og Tage Christensen, der er administrator på siden, har allerede lagt mange timer heri. En tak til Tage for dette arbejde.
Som en udvidelse af hjemmesiden kunne vi i bestyrelsen godt tænke os at kunne udsende nyhedsmails til vore medlemmer f.eks. om forhøjet grundvandstand, stormskader osv. og indkaldelse til Generalforsamling m.v.
For at kunne yde denne service har vi brug for medlemmernes emailadresse.
Derfor har vi vedhæftet en lille gul seddel på dagsordenen, der ligger på bordene, hvorpå der står, hvad I skal gøre.

   5. Legepladsen ved Havnen

I efteråret 2011 blev der afholdt et møde mellem formændene for de 3 grundejer-foreninger og Havnen for at drøfte legepladsen. Man ville gerne fra Havnens side have nogen økonomisk opbakning omkring forbedringer af legepladsens faciliteter m.m.
Det blev besluttet at nedsætte et legepladsudvalg med repræsentanter for de 3 foreninger og Havnen.
Under punktet ”Behandling af indkomne forslag” vil Gunnar Juul Sørensen kort fortælle om forløbet i legepladsudvalget og fremlægge udvalgets vedtægter og økonomi til godkendelse.

   6. Friarealerne

På Generalforsamlingen i 2011 blev det besluttet, at problemerne vedr. ejerforhold / brugsret og vedligeholdelse af vores fælles friarealer skulle løses én gang for alle, om ikke andet så med advokathjælp.
Vi blev i bestyrelsen enige om, at Aase og jeg skulle starte med at løse opgaven sammen med Egon Qvist Pedersen, der havde tilbudt sin hjælp.
Den 27. november 2011 fik vi etableret et møde med Holstebro Kommunes planafdeling vedr. vores problemstilling.
Fra mødet fremkom der et notat, hvori kommunens jurist Lene Nørgaard præciserede:
”Hvis bruger (her Grundejerforeningen) og ejer af arealet er uenige om følgende:

-       hvad omfatter brugsretten, derunder anvendelsesmuligheder

-       hvad omfatter vedligeholdelsespligten og –retten o.lign.

så er det en tvist mellem 2 private parter, som i givet fald kun kan afgøres af domstolene ved et privatretsligt søgsmål.
En domstol må i så fald lave en vurdering og træffe en afgørelse om brugers og ejers rettigheder og pligter.”

Da lodsejeren i efteråret 2011 begyndte at trække linjerne op med nye skelpæle på friarealet 30dp, var der en sommerhusejer, der ringende og spurgte, hvad det var for en aktivitet, der var i gang på området.
Efter telefonisk kontakt til lodsejer Hilda Pedersen / Jørgen Jensen fik jeg at vide,
at man var i gang med at klargøre arealet med henblik på at tilplante det med energipil.
Vi blev herefter i bestyrelsen enige om at holde et møde med de 2 lodsejere til matr.nr. 30dp og 22a, Jørgen Jensen og Bjarne Mikkelsen samt arkitekt Bo Christensen for at få løsnet op for den hårdknude, som sagen havde taget.
Bjarne Mikkelsen var forhindret i at deltage. Fra bestyrelsen deltog Aase og jeg.
På mødet fremkom de med deres planer om udstykning på matr.nr. 30dp og 22a, som de fastholdt, så vi kom ikke nærmere på en løsning.
Jeg meddelte, at Aase og jeg ville gå tilbage i bestyrelsen og drøfte situationen og oplyste, at vi formentlig ville indhente advokatbistand for at komme videre.

I januar 2012 kontaktede vi en advokat Ole Laursen fra Aarhus med ekspertise indenfor dette område og satte ham ind i Helmklit Grundejerforenings generelle problemstilling vedr. ejerforhold / brugsret og vedligeholdelse af vores fælles friarealer.
Han mente, der var gode chancer for at vinde sagen, hvis det kom så langt, at den kom i retten.
Grunden til, at udstykningssagen er kommet i fokus, er, fordi matr.nr. 30dp består af
friarealet langs Nr. Fjandvej + alle stier og fællesveje, der ligger mellem sommer-husene i henhold til deklarationen af 12. september 1975. Det er altså en del af den samlede sag.

Vi fik herefter etableret et møde den 7. marts 2012 i Ringkøbing hos Hilda Pedersen og Jørgen Jensen med henblik på et forlig. Endvidere deltog arkitekt Bo Christensen og fra vores side advokat Ole Laursen, Aase og jeg.
Det lykkedes imidlertid ikke at indgå et forlig.

Vi har inden for den sidste måned konstateret, at der er sket en oppløjning og en tilplantning af pil og anden træart på friarealet 30dp.
Advokaten har meddelt, at dette vil komme til at indgå i Rettens vurdering af sagen.

Der hvor sagen står nu er, at der er sendt en stævning til Hilda Pedersen og til Retten i Holstebro.
Vi afventer her det videre forløb.

Vedr. friarealer 22a, som ejes af Bjarne Mikkelsen I/S Kjær, forventer vi at afholde et møde med ham og advokaten for at drøfte problemstillingen i hans område og med håb om at indgå et forlig.

På det sidste bestyrelsesmøde den 5. maj besigtigede bestyrelsen hele Helmklit området.
Efter rundturen drøftede vi visioner, idéer og forslag til forskønnelse af friarealerne, hvorefter der blev udarbejdet nedenstående oplæg til en 5 års vedligeholdelses- og forskønnelsesplan for områderne

    • Genetablering af rekreativt område på friarealet langs Nr. Fjandvej med områder med slået plæne og f.eks. petanque bane, bænke, gynger og lign.
    •  Fældning af gamle læhegn (fortrinsvis gamle graner) og genetablering af nye læhegn, hvor det er tjenligt    (eksempelvis langs vejene mod støv og støj) 
    • Rydning af tilgroede friarealer
    •   Genetablering af inddragede sti- og friarealer, så stisystemet tilbageføres til   oprindelig stand (jf. matrikelkort for området)
    •  Forskønnelse af området med bl.a. beplantning af prydbuske og evt. etablerina3 store blomsterkrukker ved indkørselsvejen (Anlægsgartner tages med på råd)

 Bestyrelsen vil sørge for at få indhentet tilbud fra henholdsvis entreprenør, skovhugger og gartner for   at udarbejde en nøjere detaljeret økonomisk 5 års plan.

Der er afsat penge i budgettet hertil, men selve planen er ikke helt færdigarbejdet endnu.

   7. Foreningens 40 års jubilæum

Som det også fremgår af dagsordenen til Generalforsamlingen, har vores forening jo i år 40 års jubilæum – helt nøjagtig den 18. juni.
Et stort tillykke til forsamlingen med dette.
I stedet for at holde en fest besluttede vi i bestyrelsen at gøre lidt mere ud af Generalforsamlingen, idet vi slutter af med et par gode stykker smørrebrød og lidt drikkelse.

   8. Tak til bestyrelsen

Nu vil jeg slutte af med at sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år.
Der har været en del aktivitet i bestyrelsen, og der bliver nok at tage fat på i det kommende år, så jeg håber, vi fortsætter i samme gode ånd.

Tak!

                                                                                                 Kenn L. M. Hansen
                                                                                                 Formand