Referat fra Generalforsamlingen 2012

 

 

Referat fra Generalforsamlingen den 17. maj 2012

i Multihallen, Sdr. Nissum

 

Sted

Multihallens cafe

Fremmødte

82 medlemmer (inkl. bestyrelsen)

Referent

Tove Weyhe (i Jette Christensens fravær)

 

Formanden bød velkommen til årets generalforsamling i Helmklit Grundejerforening og udtrykte endvidere glæde over det store fremmøde.

Dagsorden: 

 

Punkt 1:
Valg af dirigent

Aage Toft Pedersen (nr. 368) blev valgt til dirigent.

Punkt 2:
Formandens beretning

Kenn Hansen (nr. 336) fremlagde sin beretning.

Følgende punkter blev belyst:

 1. Sagen vedr. stien på sydsiden ved Slavenskis ejendom
 2. Medlemslisten
 3. Hjertestarter
 4. Hjemmesiden
 5. Legepladsen ved Havnen
 6. Friarealerne
 7. Foreningens 40 års jubilæum

Beretningen afledte nedenstående spørgsmål og kommentarer vedr. punkt 6):

 • Tage Christensen (nr. 312) undrede sig meget over, at især stierne mellem sommerhusene ikke ejes af Grundejerforeningen.
  • Formanden svarede, at det p.t. ser sådan ud.
 • Lene Jensen (nr. 222) spurgte, om sommerhusejerne får nogen tilbagemelding på, hvordan det går med advokatsagen.
  • Formanden svarede, at der vil blive lagt informationer ud via hjemmesiden i det omfang, det er formålstjenligt.

Spørgsmål kan dog altid sendes til formanden via hjemmesiden

 • Svend Dam-Christensen (nr. 322) undrede sig over, at kommunen ikke har papirer på, at stamvejen tilhører Grundejerforeningen.
  • Formanden står også uforstående over for dette.
 • Egon Qvist Pedersen (nr. 357) spurgte, om vi har papirer på, at Grundejerforeningen skal vedligeholde friarealerne.
  • Formanden svarede, at der i deklarationen fra 1979 er nævnt, at det påhviler foreningen at forestå vedligeholdelsen af fællesarealer og fællesveje og –stier.
 • Gunnar Juul Sørensen (nr. 380) pointerede, at når det drejer sig om vedligeholdelsespligt af vejene, er det Privatvejloven, der gælder.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Læs beretningen i sin helhed under: Generalforsamling/Referat/ Formandsberetning.

Punkt 3:
Fremlæggelse af
regnskab

Kasserer Aase Vad (nr. 213) fremlagde regnskabet for 2011 – 2012.

Følgende spørgsmål og bemærkninger fremkom:

 • Gunnar Sandholm (nr. 252) foreslog en forhøjelse af vederlaget til formanden.

Åse meddelte, at vederlaget er forhøjet til 1.500 kr. i dette års budget.

 • Gunnar Sandholm meddelte, at han ikke længere ønsker at slå græs på friarealerne.

Forsamlingen takkede Gunnar for de mange års gode vedligeholdelse af friarealerne.

 • Gunnar Juul Sørensen fremkom med en stor ros til bestyrelsen for at udføre et flot stykke arbejde og for et stort engagement.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Punkt 4:
Fastsættelse af
årskontingent

Bestyrelsen foreslog et uændret årskontingent på 500 kr.

Forslaget blev godkendt.

Punkt 5:
Valg af
bestyrelses-medlemmer

Kenn Hansen blev genvalgt.

Frode V. Thomsen (nr. 218) blev nyvalgt.

Punkt 6:
Valg af 2 suppleanter

Kurt Bonne Pedersen (nr. 343) blev genvalgt.

Bente Pilgaard Jensen (nr. 325) blev genvalgt.

Punkt 7:
Valg af 2
bilagskontrollanter

Svend Dam-Christensen (nr. 322) blev genvalgt.

Inge-Lise Pedersen (nr. 368) blev genvalgt.

Punkt 8:
Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter

Jytte Aasted Jensen (nr. 276) blev genvalgt.

Holger Andersen (nr. 267) blev genvalgt.

Formanden overrakte 2fl. vin til Kaj Sørensen som tak for mange års arbejde i bestyrelsen.

Punkt 9:
Behandling af
Indkomne forslag

Bestyrelsen har modtaget 1 forslag.

 1. Vedtagelse af vedtægter og økonomi for legepladsen

Helmklink Havn m.m.:

Gunnar Juul Sørensen, der er valgt som repræsentant i Legepladsudvalget for Helmklit Grundejerforening og endvidere valgt til formand, orienterede om baggrunden for nedsættelse af et Legepladsudvalg.

Udvalgets opgave er at føre tilsyn med legepladsen og forestå den nødvendige vedligeholdelse.

Der blev foretaget et lovmæssigt sikkerhedseftersyn af legepladsen – og alt blev kasseret! Legepladsen bliver nu renoveret i henhold til de gældende krav.

Gunnar Juul Sørensen gennemgik vedtægter og økonomi for legepladsen, og disse blev godkendt.

Vedtægterne kan læses under: Vedtægter/Legeplads.

Punkt 10:
Eventuelt

 • Formanden meddelte, at der er konstateret forhøjet grundvandstand på konkrete grunde og påpegede endnu engang, at det er den enkelte grundejers pligt at få egne grøfter renset / vedligeholdt.
  • Gunnar Juul Sørensen fortalte, at han var blevet kaldt ud 3 gange i sådanne tilfælde i løbet af vinteren.
  • Svend Dam-Christensen sagde, at grøfterne var blevet renset og rørene skyllet igennem for 7 – 8 år siden, og at det måske skulle gøres igen.
  • Formanden meddelte, at han har aftalt at se nærmere på forholdene sammen med Gunnar Juul Sørensen, der i år 2000 har udarbejdet en rapport om afvandingsproblemer i dele af Helmklit-området.
 • Formanden orienterede om følgende:
  • Skrabning og afretning af stamvejen er lige blevet foretaget i denne uge.
  • Støvbinder køres ud i uge 20 eller 21 afhængig af vejret og så igen i sensommeren.
  • Grenaffald kan afleveres på Havnens bålplads fra 1. juni og frem til Sankt Hans.
 • Gunner Larsen (nr. 372) sagde, at det var trist at se, hvor mange hunde høm-høm’er der ligger og flyder på veje og stier. Han foreslog at få sat skilte op i begge ender af stamvejen med påbud om at føre hunde i snor og at opsamle høm-høm’er. Teksterne bør både være på dansk og tysk.
  • Formanden syntes godt om idéen. Tages med til bestyrelsen.
 • Tage Christensen (nr. 312) meddelte, at han har set på, hvor mange der besøger vores hjemmeside.

Statistikken viser, at der fra juni 2011 og resten af året har været 608 inde på siden, og tallet er stigende, idet der i år frem til 16. maj har været 1204 besøgende på siden. Det skal dog bemærkes, at når han
selv går ind på siden som administrator, tæller det også med som besøg.

Dirigenten afsluttede herefter selve generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Punkt 11:
Oplæg fra Politiet vedr. forebyggelse af indbrud

 

Flemming fra Politiet i Holstebro præsenterede sit foredrag om, hvordan man undgår indbrud i sit sommerhus, om hvad tyvene går efter, om nabohjælp, om tyverimærkning af genstande og mange andre nyttige oplysninger.

Find de relevante pjecer under Det Kriminalpræventive Råd, www.crimprev.dk

Punkt 12:
Præsentation af Multihallens tilbud

 

Henrik fra Multihallen Sdr. Nissum orienterede om Multihallens faciliteter, om driftsaftalen med Holstebro Kommune vedr. udlejning af hal og café, om muligheden for at købe adgangskort, såvel dagskort som årskort til de forskellige lokaler. Der er stor fremgang i salget af adgangskort.

Multihallen er hele sognets samlingspunkt, så derfor gøres en målrettet indsats for at tiltrække sommerhusbrugere og turister.

Læs mere på www.nissumfjand.dk.

Formanden sluttede af med at sige tak for en god generalforsamling og takkede endvidere Aage Toft Pedersen for endnu engang at stille op som dirigent, Flemming fra Politiet for et fint foredrag og Henrik for præsentationen af Multihallens tilbud.

I anledning af Grundejerforeningens 40 års jubilæum (den 18. juni 2012) blev der serveret smørrebrød med øl/vand til forsamlingen.

Efter spisning fik en lille skare interesserede en rundvisning i Multihallen af Henrik og Ida.