Referat fra Generalforsamlingen 2011

Referat fra Generalforsamlingen den 2. juni 2011

i Sdr. Nissum Hallen

Sted Sdr. Nissum Hallens kantine
Fremmødte 70 medlemmer (inkl. bestyrelsen)
Referent Kenn L.M. Hansen
 
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling.
Dagsorden:  
Punkt 1: Valg af dirigent   Aage Toft blev valgt til dirigent.
Punkt 2: Formandens beretning Gunnar Sandholm fremlagde sin beretning, der kan læses på opslagstavlen.  Beretningen blev godkendt men afledte dog en længere diskussion om ejerforhold og brugsret af friarealerne ved matriklerne 213, 260 og 261. Såvel Gunnar som Holger redegjorde på ny om resultatet fra mødet med Holstebro Kommune den 25. august 2010.
Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab Kasserer Holger Andersen fremlagde regnskabet for 2010 – 2011, som blev godkendt uden bemærkninger. Regnskabet hænger på opslagstavlen. og kan ses her på hjemmesiden under "Regnskab". 
Punkt 4: Fastsættelse af Årskontingent Bestyrelsen foreslog et uændret årskontingent på 500 kr.  Forslaget blev godkendt.
Punkt 5:  Valg af 3 nye bestyrelsesmedlemmer

Aase Vad Andersen blev nyvalgt.

Jette Christensen blev nyvalgt.

 Inger Sandholm blev nyvalgt.  

Punkt 6: Valg af 2 suppleanter

Kurt Bonne Pedersen blev nyvalgt.  

Bente Pilgaard Jensen blev nyvalgt.

Punkt 7: Valg af 2 bilagskontrollanter

Svend Dam-Christensen blev genvalgt.

Inge-Lise Pedersen blev genvalgt.

Punkt 8: Valg af 2 suppleanter for bilagskontrollanter

Jytte Aasted Jensen blev genvalgt.

Holger Andersen blev nyvalgt.

Punkt 9: Behandling af Indkomne forslag Bestyrelsen har modtaget 4 forslag.  
 1. Forslag fra Helmklit nr. 218 og nr. 250:

  Anmodning om at Grundejerforeningen skal få klarlagt, hvilke områder der er fællesarealer / friområder for hele Helmklit Grundejerforeningen, og hvem der har brugsretten på disse ved advokat eller landinspektør.

  Forslaget blev vedtaget ved afstemning med 18 stemmer for og 13 imod.

 2. Forslag fra Helmklit nr. 256:
  1. Græsslåning 2 – 4 gange årligt på alle fællesarealer og grønne områder samt på stier.
  2. Græsslåning 2 – 4 gange på tomme / ubebyggede grunde.

       Forslaget blev nedstemt.  

 3. Forslag fra Helmklit nr. 248:

  På grund af støvgener anmodes om tilladelse til at lave en ”forhøjning” på vejen ud for fredsstykket ved æbletræet. Er villige til at hjælpe til, hvis tilladelse gives.

  Forslaget blev nedstemt.

 4. Forslag fra Helmklit nr. 312, Tage Christensen:

  Forslag om oprettelse af en hjemmeside på internettet med domænet: www.helmklitgf.dk. Hjemmesiden skal være et supplement til opslagstavlen for en bedre kommunikation. Hvis forslaget vedtages, foreslås endvidere ændring af vedtægterne u/ § 7, afsnit 3. Etablering og vedligeholdelse af hjemmesiden er gratis, så længe Tage Christensen har opgaven. Den eneste udgift 1. år er 322 kr. for oprettelse af domæne og webhotel og et mindre beløb de følgende år. Tage Christensen præsenterede hjemmesiden på generalforsamingen. Stor ros fra forsamlingen til Tage Christensen for et fint stykke arbejde.

  Forslaget blev vedtaget UDEN vedtægtsændringer.

  Bestyrelsen vil arbejde videre med de vedtagne forslag.

Punkt 10: Eventuelt
 • En grundejer forespurgte om mulighed for at anskaffe en hjertestarter i området.

Gunnar svarede, at Havneudvalget 2 gange havde ansøgt om opsættelse af en hjertestarter ved havnen men havde fået afslag begge gange p.g.a. af et for lille befolkningsgrundlag.

 • En grundejer havde i 2010 ikke fået tømt sin septitank og havde efterfølgende selv bekostet tømning af denne. Denne udgift var noget mindre end det beløb, vi betaler til Holstebro Kommune, og han foreslog derfor, at grundejerne overtog denne opgave fra kommunen.

Bestyrelsen vil undersøge sagen nærmere.

 • En grundejer foreslog opsætning af skilte med videoover-vågning.

Bestyrelsen vil drøfte forslaget.

 • En grundejer spurgte, om det er rimeligt, at vi skal betale det samme beløb for brug af genbrugspladsen i Sdr.Nissum som i Holstebro, da åbningstiderne er noget kortere i Sdr. Nissum.

Bestyrelsen vil undersøge sagen.

Dirigenten afsluttede herefter mødet og takkede for god ro og orden.
 
Efter generalforsamlingen fik en lille skare interesserede en interessant rundvisning i Multihallen af 2 repræsentanter for Halbestyrelsen.